Primjer podneska tuženika (Članak 106.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVASTKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

 

Na broj: P- __/__

Zagreb, ______

Pravna stvar.

Tužitelj:   LOWIELSSLER GmbH, Wien, Austria, zastupan po Pešut Ivanu, odvjetniku iz Zagreba

Tuženik:   IZOSTAN d.d. Zagreb, Primoštenska 2

Radi:         Eura _______ ( _________ kuna)

 

PODNESAK TUŽENIKA

———————————————————————————

Savezno sa raspravnim rješenjem od ___ godine tuženik se na podnesak tužitelja od ______ godine očituje kakao slijedi.

Navodi citiranog podneska nisu osnovani.

Tuženik prije svega ističe da tužitelj niti ovim podneskom nije u cijelosti odgovorio na tuženikov odgovor na tužbu, a niti priložio tražene dokaze.

Dapače, priloženi dokazi dokazuju upravo na osnovanost tuženikovih navoda.

Jer, tužitelj u svom podnesku navodi da je tuženik utuženi iznos priznao i da se ne može pozivati na plaćanje po investitoru tj. pio firmi ______, ne navodeći razloge i ne pružajući dokaze za kavo stajalište, dok odmah u nastavku svog podneska priznaje povezanost isplate utuženog iznosa sa isplatom od strane firme ______, izričito tvrdeći da je tuženik primio isplatu od firme ____, a još nije utuženi iznos platio tužitelju, no ni za tu tvrdu nije pružio dokaz. Naprotiv, iz dopisa koji je tužitelj dostavio u prilog svog podneska, vidljivo je da je tuženik obavijestio tužitelja da taj navod nije točan, tj. da tuženik nije primio isplatu od firme _____.

Prema tome, sve ovo upravo potvrđuje navode tuženikovog odgovora na tužbu, tj. da je tužba u ovom predmetu prvenstveno preuranjena a da se tužitelj, ukoliko unatoč tome ustraje kod svog tužbenog zahtjeva, treba očitovati i priložiti dokaze i na ostale okolnosti, na koje je tuženik ukazao u svom odgovoru na tužbu. Ovdje tuženik prvenstveno misli na ugovoreni način rješavanja eventualnih sporova, obzirom da iz ugovora koji prileži spisu, proizlazi da su parnične strane u glavi __ «Arbitražni sud» ugovorile da će sporove regulirati miroljubivim putem, a ukoliko to nije moguće, da će ih riješiti prema Uredbi o poravnanju i arbitraži internacionalne trgovačke komore u Parizu, time da je mjesto arbitražnog postupka – Pari, a pravo koje treba primjenjivati je francusko materijalno pravo.

Dakle, ukoliko tužitelj i dalje ustraje kod svog tužbenog zahtjeva, tuženik podnosi prigovor stvarne nenadležnosti Naslovnog suda za rješavanje u ovom predmetu, a radi naprijed navedenog ugovorenog načina rješavanja sporova, pa stoga tuženik predlaže da Naslovni sud usvoji ovaj prigovor i oglasi se stvarno nenadležnim za rješavanje u ovom predmetu.

 

Za tuženika: