Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, s time da se žalba smatra pravodobnom (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

O P Ć I N S K I   S U D

U ZADRU

Na posl. br. P- ___/____

Pravna stvar:

Tužitelj:   ANĐELKOVIĆ VID iz Zadra, B. Nikovića 3., (OIB: __________________)

Tuženik:   BARIĆ VILIM iz Zadra, Jadranska 5., (OIB: _____________________)

Radi:         smetanja posjeda

 

PRIJEDLOG TUŽITELJA

            U ovom predmetu je doneseno rješenje poslovni br. P- ___/___ od _____ godine. To rješenje, kojim je odbijen moj tužbeni zahtjev, dostavljeno mi je dana _______ godine.

            Protiv tog rješenja imao sam namjeru uložiti žalbu, ali sam se naglo razbolio, radi čega sam bio zadržan na Kardiološkom odjelu Opće bolnice u Zadru od _______ do ______ godine.

            Napominjem da živim sam i da nemam pravne naobrazbe, pa sam namjeravao žalbu uložiti preko Županijskog ureda javne pravne pomoći, jer mi je tako sastavljena i tužba u ovom predmetu. Zbog bolesti nisam uspio uložiti žalbu na naprijed navedeni način.

            Dokaz: Uvjerenje Doma zdravlja Zadar I br. ___ od _____ godine.

            Budući sam zbog opravdanih razloga propustio rok za ulaganje žalbe, predlažem da mi sud dopusti povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, time da se žalba smatra pravodobnom.

            Istovremeno s podnošenjem ovog prijedloga izjavljujem

 

Ž A L B U

protiv rješenja Općinskog suda u Zadru

posl. br. P- __/__ od ____ godine

zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. ZPP-a

 

Tužitelj navodi da između izreke napadanog rješenja i razloga tog rješenja postoji proturječnost, jer je u izreci navedeno da je riječ o livadi na kč. br. 3321/2 k.o. Kršina, a u razlozima sud navodi da je riječ o oranici na kč. br. 3321/2 k.o. Kršina.

Zbog navedene proturječnosti pobijano rješenje ostalo je nerazumljivo i neprovedivo, pa stoga postoji bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 13. ZPP-a.

Na okolnost stanja posljednjeg posjeda predlaže se saslušati svjedoka Perković Antu iz _____ koji mi je prodao predmetnu nekretninu i koji o predmetu spora ima neposredna saznanja. Na ovaj način iznosim i nove činjenice odnosno nove dokaze, pa je opravdan i žalbeni razlog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Slijedom navedenog, žalitelj smatra da je i materijalno pravo pogrešno primijenjeno kad je tužbeni zahtjev odbijen

Zbog izloženog, predlaže se drugostupanjskom sudu da uvaži žalbu i pobijano rješenje ukine te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Potvrda o plaćenoj sudskoj pristojbi na prijedlog odnosno žalbu u prilogu.

 

Barić Vilim