Primjer punomoći date osobi koja nije odvjetnik (Članak 96. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

P U N O M O Ć

Ovlašćujem _______ iz _______, ulica _____, OIB _________, da me zastupa kao tužitelja u parnici koja se vodi kod ___________, pod poslovnim brojem _______, a protiv tuženika _______iz ____, ul. ______, radi naknade štete.

Moj punomoćnik je ovlašten da u moje ime i za moj račun poduzima sve pravne radnje u postupku, a posebno ga ovlašćujem da može:

 

–           povući tužbu, ako nađe da je to u mojem interesu,

–           odreći se tužbenog zahtjeva, pod istim uvjetom,

–           zaključiti sudsku nagodbu,

–           uložiti žalbu ili drugi pravni lijek,

–           odreći se ili odustati od pravnog lijeka,

–           prenijeti punomoć na drugu osobu,

–           podnijeti izvanredni pravni lijek.

 

U ________, dne. _______ god.

 

Opunomoćitelj

 

____________