Primjer rješenja o kažnjavanju (Članak 110.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

P- ___/___

 

Općinski sud u Ozlju, po sucu tog suda Zlatarević Petru, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja Lukić Tatjane iz Ozlja, Brana 3, protiv tuženika Vorih Nevena iz Ozlja, Gundulićeva 6, radi smetanja posjeda, dana ______ godine, donio je

R J E Š E N JE

Tuženik Vorih Neven iz Ozlja, Gundulićeva 6, na temelju članka 110. st. 1. ZPP,

 

K A Ž N J A V A     S E

novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna, zbog toga što je: u žalbi od ___ godine izjavljenoj protiv rješenja ovog suda o smetanju posjeda od _____ godine vrijeđao sud navodeći: «Prvostupanjski sud je korumpiran i potplaćen od tuženika, pa je zato usvojio tužbeni zahtjev…»

Izrečenu kaznu tuženik je dužan platiti u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe, a ako to ne učini ista će se zamijeniti kaznom zatvora.

O b r a z l o ž e n j e

Tuženik je u žalbi vrijeđao sud na način označen u izreci ovog rješenja.

Kako je po članku 110. st. 1. ZPP, predviđeno da će sud kazniti osobu koja podneskom vrijeđa sud, novčanom kaznom do 5.000,00 kuna, to je ovaj sud na osnovi citiranog propisa donio odluku kao u izreci ovog rješenja.

Prilikom donošenja ovog rješenja, sud je našao da izrečena novčana kazna odgovara težini učinjene uvrede i materijalnim mogućnostima tuženika, te da će ista utjecati na tuženika da u buduće ne čini ovakve radnje.

Općinski sud u Ozlju

dana ______ godine

S u d a c

Zlatarević Petar, v.r.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Županijskom sudu u Karlovcu. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dva primjerka, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave prijepisa ovog rješenja