Primjer rješenja o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 84. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

Općinski sud u Varaždinu, po sucu tog suda Blanki Turak, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja Barberić Mladena iz Varaždina, Kelekova 55, protiv tuženika Bačić Nenada iz Vujavaca, Zavoj 7, sada na nepoznatoj adresi u Švicarskoj, radi povrata duga, dana ____, donio je

R J E Š E N J E

POSTAVLJA SE KAO PRIVREMENI ZASTUPNIK tuženiku Bačić Nenadu, sada u Švicarskoj na nepoznatoj adresi, Maksić Vedran, odvjetnik iz Varaždina, Ul. Ivana Kozarca 4.

Privremeni zastupnik će u ovoj parnici vršiti sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

O b r a z l o ž e n j e

Tuženik Bačić Nenad nalazi se na radu u inozemstvu duži niz godina, na sudu nepoznatoj adresi.

Tužitelj je predložio da sud postavi tuženiku privremenog zastupnika jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika dugo trajao, tako da bi za njega mogle nastupiti štetne posljedice.

Odlučujući o ovom prijedlogu ovaj je sud našao da su ispunjeni uvjeti iz čl. 84. st. 2. toč. 5. ZPP, za postavljanje privremenog zastupnika, jer je tuženik u inozemstvu na nepoznatoj adresi, te se dostava nije mogla obaviti, a tuženik u RH nema punomoćnika. Osim toga, postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženiku bi dugo trajao, pa bi uslijed toga za tužitelja mogla nastati šteta, u vidu nemogućnosti realne naknade novčanog iznosa zbog dugotrajnosti postupka.

Postavljeni privremeni zastupnik, u smislu čl. 85. ZPP ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, koje je dužan u ovom postupku vršiti sve do pojave tuženika ili njegovog punomoćnika, odnosno do postavljanja staratelja od strane organa starateljstva.

Zbog izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.

OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU

dana ___ godine

Pouka o pravnom lijeku:

            Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Županijskom sudu u Varaždinu. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dva primjerka, u roku od 15 dana računajući od dana zaprimanja prijepisa rješenja.

S u d a c

Blanka Turak, v.r.