Primjer rješenja o ukidanju provedenih radnji i odbacivanju tužbe (Članak 83. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

P- __/__

 

Općinski sud u Samoboru, po sucu tog suda Ugarković Alenu, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja Novković Ivana iz Samobora, Slavonska 3, protiv tuženika Šoljan Branka iz Smerovišća, Krbavska 12, radi naknade štete, dana ___ godine donio je

R J E Š E N J E

UKIDAJU SE sve provedene radnje u postupku i tužba u ovoj parnici se ODBACUJE.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj je u tužbi naveo da mu tuženik na ime naknade štete duguje iznos od _____ kn, pa je predložio da se tužbeni zahtjev usvoji.

Tuženik je u tijeku rasprave osporio tužbeni zahtjev i naveo da tužitelju ne duguje sporni iznos jer mu nije uzrokovao nikakvu štetu.

U tijeku postupka pojavila se sumnja u parničnu sposobnost tužitelja, pa je sud po službenoj dužnosti poduzeo mjere radi razjašnjenja ove okolnosti.

Iz izvješća ________________ u ____ utvrđeno je da je tužitelj rješenjem ovog suda br. ___ lišen u potpunosti poslovne sposobnosti, a što je utvrđeno uvidom u predmet ovog suda pod gornjim brojem. Posebnim rješenjem tužitelj je stavljen pod starateljstvo istog Centra.

Navedeni ________________ je obavijestio sud da kao zakonski zastupnik tužitelja ne odobrava podnijetu tužbu jer smatra da nema mjesta vođenju ove parnice.

Obzirom da je tužbu podnijela osoba koja je parnično nesposobna, a ovaj se nedostatak nije mogao otkloniti, jer zakonski zastupnik nije odobrio poduzete radnje, to je sud na temelju članka 83. st. 5. ZPP, ukinuo radnje provedene u postupku i odbacio tužbu.

OPĆINSKI SUD U SAMOBORU

dana_____ godine

Sudac

Ugarković Alen, v.r.