Primjer rješenja o vraćanju podneska radi ispravke i dopune (Članak 109. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

P-__/___

Općinski sud u Rijeci, po sucu tog suda Trgovčić Karlu, kao predsjedniku vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Vlahović Valentina iz Rijeke, Lašćinska 14, protiv tuženika Novosel Gorana iz Rijeke, Lučka poljana 70, radi utvrđenja, po prethodnom ispitivanju tužbe, dana ___ godine, donio je

R j e š e n j e

Vraća se tužitelju tužba radi ispravke i dopune, tako što će se tužbi točno navesti gdje se sporna parcela nalazi, koji je katastarski broj parcele i u koji je zemljišnoknjižni uložak upisana, koja je sadašnja vrijednost parcele, te koje su konkretne činjenice i dokazi na kojim se tužbeni zahtjev zasniva.

Ispravljenu i dopunjenu tužbu, treba ponovno podnijeti sudu u roku od 8 dana od prijeme ovog rješenja, Ako se tužba u ovom roku ne vrati sudu, smatrat će se da je povučena, a ako se vrati bez ispravke i dopune, biti će odbačena.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj je podnio tužbu koja je nerazumljiva i nepotpuna , jer ne sadrži podatke o vrijednosti i mjesnu gdje se parcela nalazi, niti činjenice i dokaze na kojima se tužbeni zahtjev zasniva. Ovi podaci su bitni za ocjenu mjesne nadležnosti suda, utvrđivanje vrijednosti predmeta spora, kao i dalje postupanje suda po tužbi.

Zbog toga je sud, na temelju članka 109. u svezi čl. 281. ZPP, odlučio kao u izreci rješenja.

OPĆINSKI SUD U RIJECI

dana _________ godine

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

Predsjednik vijeća–sudac