Primjer rješenja suda kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje žalbe protiv presude (Članak 118. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

_____________________

P-___/___

Općinski sud u Zaboku, u vijeću sastavljenom od suca Travar Nenada, kao predsjednika vijeća i sudaca porotnika Pavlović Damira i Tomšić Zlatka, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Dundić Dražena iz Zaboka, Hitrecova 22, protiv tuženika Tolić Nenada iz Zaboka, Gornja cesta 5, zbog utvrđenja prava vlasništva, odlučujući o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje, dana ___ godine, donio je

R J E Š E N J E

DOPUŠTA SE povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje žalbe protiv presude ovog suda broj P-__/__ od ___ godine.

Žalba tužitelja izjavljena 05.05._____. g., protiv navedene presude, smatra se pravovremeno podnesenom.

O b r a z l o ž e n j e

Odlučujući o prijedlogu tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje žalbe, sud je održao ročište po ovom prijedlogu, izveo predložene dokaze i utvrdio slijedeće:

Tužitelj je primio presudu ovog suda br. P-__/__ od ___ godine, da dan 17. travnja _____. g., što je utvrđeno iz dostavnice u spisu.

Žalbu protiv ove presude izjavio je po isteku roka od 15 dana i dostavio je ovom sudu uz prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Zbog smrtnog slučaja u obitelji, tužitelj je bio odsutan iz mjesta prebivališta sedam dana i u tom periodu, istekao je rok za žalbu.

Iz ovako utvrđenog činjeničnog stanja, po ocijeni suda, proizlazi da je tužitelj iz opravdanih razloga propustio rok za podnošenje žalbe. Kako je žalbu podnio zajedno s prijedlogom za povrat u prijašnje stanje, koji je pravovremen, to su ispunjeni svi uvjeti iz čl. 117. i 118. ZPP. Da se dopusti povrat u prijašnje stanje, pa je stoga odlučeno kao u izreci rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Županijskom sudu u Zlataru. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dva primjerka, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave prijepisa ovog rješenja.

Općinski sud u Zaboku

dana ______ godine

Predsjednik vijeća

Travar Nenad, v.r.