Primjer rješenja suda kojim se oglašava apsolutno nenadležnim (Članak 16. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

Općinski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Ivanović Ivanu, kao predsjedniku vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Končarević Karla iz Varaždina, Trgovačka ulica 5, protiv tuženika Elektrodistribucija d.d. Varaždina, Opatovina 66, radi utvrđivanja prava na priključak električne energije, po prethodnom ispitivanju tužbe, dana 16.01._____. god. donio je

R j e š e n j e

Općinski sud u Varaždinu oglašava se apsolutno nenadležnim za postupanje u ovom sporu, pa se tužba odbacuje.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj je u tužbi tražio da se utvrdi da ima pravo na priključak električne energije, kao i da se tuženik obveže izvršiti priključenje njegovog građevinskog objekta na elektroenergetsku mrežu.

Za rješavanje ovog zahtjeva nadležno je tijelo uprave za poslove elektroprivrede, a ne redovni sud.

Zbog navedenog je sud tužbu kao nedozvoljenu odbacio i temeljem odredbe članka 16. i 282. ZPP-a odlučio kao u izreci rješenja.

OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU

dana______ godine

P o u k a o p r a v n o m l i j e k u:

Protiv ovog rješenja tužitelj ima pravo žalbe Županijskom sudu u Varaždinu. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dva primjerka, u roku od 15 dana od prijema prijepisa rješenja.

 

Predsjednik vijeća – sudac

Ivanović Ivan, v.r.