Primjer rješenja suda kojim se oglašava stvarno nenadležnim (Članak 20. i 27. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Broj: Gr1 246/04-2

R J E Š E N J E

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu toga suda Marijanu Ramušćaku, u pravnoj stvari tužitelja Grada Dubrovnika, protiv 1. tuženika Č. “ uvoz-izvoz K. – u stečaju, R. M. i 2. tuženika D. D. iz Z., zastupanog po B. S. R., odvjetnici u D., radi poništenja ugovora o kupoprodaji nekretnine, odlučujući o sukobu nadležnosti između Općinskog suda u Dubrovniku, koji se rješenjem od 01. ožujka 2004. broj P-410/02 oglasio stvarno nenadležnim i Trgovačkog suda u Dubrovniku, koji je taj sukob izazvao dopisom od 21. travnja 2004. broj P-141/04, dana 27. travnja 2004.,

r i j e š i o j e:

Za postupanje u ovom predmetu stvarno je nadležan Općinski sud u Dubrovniku.

Obrazloženje

Općinski sud u Dubrovniku se u predmetu broj P-410/02 oglasio stvarno nenadležnim rješenjem od 01. ožujka 2004. pozivom na odredbe članka 212. točka 5. i članka 214. st. 3. Zakona o parničnom postupku (“Narodne novine” broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 – u daljem tekstu: ZPP), budući da je nad 1. tuženikom otvoren stečajni postupak u stranoj državi, te po pravomoćnosti rješenja ustupio predmet stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Dubrovniku.

Trgovački sud u Dubrovniku izaziva sukob nadležnosti, ukazujući na odredbu članka 34. b. st. 1. toč. 5. ZPP-a, kojom je propisano da trgovački sudovi sude u sporovima u kojima je nad jednom od stranaka otvoren stečajni postupak, te na odredbu članka 63. ZPP-a kojom je propisana isključiva mjesna nadležnost suda na čijem području se nalazi sud koji provodi stečajni postupak, pa budući da stečajni postupak provodi sud u stranoj državi, smatra da Trgovački sud u Dubrovniku nije stvarno i mjesno nadležan.

Razlozi Trgovačkog suda u Dubrovniku su osnovani.

U sporovima s međunarodnim elementom ne dolazi u obzir atrakcija nadležnosti jer je tuženik strana pravna osoba nad kojom je otvoren stečajni postupak u R. M.. Iako je odredbom članka 19. toč. 2. Zakona o sudovima (“Narodne novine” broj 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00 i 67/01 – u daljem tekstu: ZS) propisana nadležnost trgovačkog suda u sporovima u kojima je nad jednom od stranaka otvoren stečajni postupak, valja uzeti u obzir i odredbu članka 63. ZPP-a, kojom je propisana isključiva nadležnost onog suda u Republici Hrvatskoj koji provodi stečajni postupak, pa budući da se stečajni postupak ne provodi u Republici Hrvatskoj, stvarno i mjesno je nadležan sud koji bi i inače bio stvarno nadležan za suđenje u ovakvom građansko-pravnom zahtjevu koji nije u djelokrugu trgovačkog suda (članak 16. st. 1. toč. 1k ZS-a).

Odredbom članka 27. ZPP-a u sporovima s međunarodnim elementom propisana je nadležnost suda određena zakonom ili međunarodnim ugovorom, a ukoliko takvog zakona ili ugovora nema, nadležan je onaj sud u Republici Hrvatskoj koji bi bio nadležan za takvu vrstu sporova.

Kako je, međutim, člankom 58. st. 1. ZPP-a propisana u imovinskopravnim sporovima protiv osobe koja nema općemjesnu nadležnost u Republici Hrvatskoj, nadležnost svakog suda Republike Hrvatske na čijem se području nalazi imovina te osobe ili predmet koji se tužbom traži, a u konkretnom slučaju se spor vodi o nekretnini koja se nalazi na području Dubrovnika, to je zakonom propisana nadležnost suda Republike Hrvatske za suđenje u ovom sporu.

Isto tako je i odredbama članka 46. st. 4. i čl. 54. st. 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (“Narodne novine” broj 53/91), za sporove s međunarodnim elementom propisana u imovinskopravnim sporovima mjesna nadležnost onog suda Republike Hrvatske na čijem se području nalazi imovina tuženika ili predmet koji se tužbom traži.

Dakle, stvarno i mjesno nadležan za postupanje u ovom sporu je Općinski sud u Dubrovniku.

Valjalo je stoga primjenom navedenim propisa i odredbe članka 23. st. 2. i 3. ZPP-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu, ______________.

 

S U D A C

 

_______________, v.r.