Primjer rješenja suda kojim se utvrđuje da je tužba povučena iz razloga što je ista vraćena tužitelju radi dopune i ispravke, a kojem rješenju tužitelj nije udovoljio. (Članak 109. st. 4.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

P-__/__

Općinski sud u Primoštenu, po sucu tog suda Krovinović Sanji, kao predsjedniku vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Tonković Tonke iz Primoštena, Obalska 6, protiv tuženika Pavušek Jelene iz Primoštena, Dalmatinska 10, radi utvrđenja, dana ___ godine, donio je

R J E Š E N J E

Smatra se da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem ovog suda broj P-__/__od ___ godine, vraćena je tužitelju radi ispravke i dopune tužba koju je podnio ovom sudu dana ___ godine. Tužitelju je za ponovno podnošenje ispravljene i dopunjene tužbe određen rok od 8 dana. U istom rješenju je navedeno koji su nedostaci tužbe i u kom pravcu tužitelj treba tužbu ispraviti i dopuniti.

Međutim, tužitelj u ostavljenom roku nije vratio tužbu ovom sudu, pa se stoga u smislu čl. 109. st. 4. ZPP, smatra da je tužba povučena.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja tužitelj ima pravo žalbe Županijskom sudu u Šibeniku. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dva primjerka, u roku od 15 dana računajući od dana dostave prijepisa ovog rješenja.

 

Općinski sud u Primoštenu

dana ________ godine

 

Predsjednik vijeća

_____________ v.r.

Za točnost otpravka: