Primjer rješenja suda o odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje (Članak 121. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 P-___/__

 

Općinski sud u Malom Lošinju, po sucu tog suda Vranešić Luciji, kao predsjedniku vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Kovač Ranka iz Malog Lošinja, Šolačka 44, protiv tuženika Grgić Željka iz Malog Lošinja, Zadarska 7, zbog iseljenja, dana ____ godine, donio je

R J E Š E N J E

Odbacuje se kao nepravovremen prijedlog tuženika za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za ulaganje žalbe, protiv presude ovog suda br. P-__/____ od 10. prosinca _____. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Tuženik je dana 20. travnja _____. g. podnio prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za ulaganje žalbe na presudu ovog suda od 10. prosinca _____. godine. U prijedlogu je naveo da je presudu primio 18. prosinca _____. ali je slijedećeg dana doživio prometnu nezgodu u kojoj je bio ozlijeđen i na liječenju u bolnici do 15. travnja _____. godine. Uz ovaj prijedlog podnio je i žalbu na navedenu presudu.

Odlučujući o ovom prijedlogu, sud je našao da je isti nepravovremeno podnijet.

Po članku 118. st. 4. ZPP nakon proteka tri mjeseca od dana propuštanja prijedlog za povrat u prijašnje stanje ne može se tražiti.

U konkretnom slučaju posljednji dan za podnošenje žalbe bio je 04. siječanj _____. g., a od tog dana kao dana propuštanja, pa do dana kada je prijedlog podnijet sudu, proteklo je više od tri mjeseca, što znači da prijedlog nije bio pravovremeno podnijet.

Zbog navedenog je, temeljem članka 121. st. 1. ZPP, odlučeno kao u izreci rješenja.

Općinski sud u Malom Lošinju

dana _____ . godine

Predsjednik vijeća

Vranešić Lucija, v.r.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Županijskom sudu u Rijeci. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dva primjerka, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave prijepisa ovog rješenja.