Bračni ugovor

Članak 40.

(1) Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini.

(2) Prema trećim osobama uglavci o upravljanju ili raspolaganju imovinom imaju pravni učinak ako su upisani u zemljišne knjige, odnosno u javne upisnike kod kojih je upis nužan za stjecanje prava ili stvar ne može biti u upotrebi bez takvoga upisa.

(3) Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

Bračni ugovor sklopljen u usmenom obliku proizvodi pravne učinke u dijelu (glede imovine) u kojem je realiziran. VSRH Rev 1069/2005-2

*

“Predmet ovoga spora je zahtjev tužiteljice za ispunjenje obveze koju je tuženik preuzeo pisanim ugovorom o diobi bračne stečevine od 18. siječnja 2001., te protuzahtjev tuženika da mu tužiteljica isplati ukupno 765.900,50 kn kao protuvrijednost 1/2 dijela apartmana u V. na K., osobnog automobila marke Volvo S40 reg. oznake … te naknadi đtetu na ime izgubljene dobiti zbog povrede usmeno preuzete obveze da neăe kroz dvije godine osnivati tvrtku, koja bi se bavila istom djelatnođău kao trgovačko druđtvo čiju je 1/2 poslovnog udjela prenijela na tuženika bračnim ugovorom. Stajalište je nižestupanjskih sudova da stranke obvezuje pisani bračni ugovor od 18. siječnja 2001., dok usmeni sporazum proizvodi pravne učinke samo u dijelu u kojemu je realiziran. Stoga je prihvaćen tužbeni zahtjev za isplatu 50.000,00 DEM na ime poslovnog udjela u tvrtci “E.”, a odbijen je protutužbeni zahtjev, jer se temelji na dogovoru koji nije sklopljen u zakonom propisanom obliku, pa ne proizvodi pravne učinke. Prema ocjeni ovoga suda u ovoj pravnoj stvari nižestupanjski sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo. Budući da je konkretan spor pokrenut 17. siječnja 2002. na imovinskopravne odnose stranaka, u skladu s odredbom čl. 364. Obiteljskog zakona (NN 116/03.) primjenjuje se Obiteljski zakon iz 1998. (NN 162/98.; dalje OZ). Prema odredbi čl. 255. st. 3. OZ bračni ugovor se sklapa u pisanom obliku s tim da potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni. Pravne posljedice ugovora koji nije sklopljen u propisanom obliku određuju odredbe čl. 71. Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99; dalje ZOO), koji je važio u vrijeme sklapanja ugovora o raspodjeli bračne stečevine i propisuje da ako je ugovor sklopljen u posebnoj formi, bilo na temelju zakona bilo voljom stranaka, važi ono što je u toj formi izraženo, a pravovaljane su samo usmene pogodbe o sporednim točkama u kojima u formalnom ugovoru nije ništa rečeno, ako nisu u opreci s njegovim sadržajem ili ako nisu protivne cilju zbog kojega je forma propisana. Nižestupanjski sudovi su utvrdili da su stranke dio imovine stečene u braku (gotov novac i od strane tuženika unaprijed isplaćeni iznos od 50.000,00 DEM tužiteljici na ime njezinog udjela u zajedničkoj firmi) međusobno faktično podijelile prije sklapanja bračnog ugovora od 18. siječnja 2001., pa s obzirom na odredbu čl. 73. ZOO u dijelu u kojemu je taj usmeni sporazum realiziran proizvodi pravne učinke.” VSRH Rev 1069/2005-2