*

Za upis privremene mjere zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina radi osiguranja novčane tražbine nije potrebno čekati pravomoćnost rješenja kojim je određena navedena privremena mjera.

Županijski sud Rijeka Gž 1761/00 od 6.2.2001.

*

Zabilježba koja nije predviđena zakonom ne proizvodi pravne učinke zabilježbe ni onda kad je takva zabilježba upisana u zemljišne knjige.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1066/2007-2 od 7.10.2008.

*

Dopušteno je odrediti u zemljišnoj knjizi zabilježbu vjerovnikove obveze ishođenja brisanja hipoteke.

Županijski sud u Koprivnici Gž 609/2009-2 od 9.2.2010.

*

Nastup pravnih učinaka zemljišnoknjižnog upisa ZZK-a uvjetuje određenim pretpostavkama i to općim pretpostavkama upisa iz čl. 40 – 44 ZZK-a i posebnim pretpostavkama (čl. 52 – 55 ZZK-a). Odredbom čl. 294 st. 3 OZ-a propisano je da rješenje o određivanju privremene mjere ima učinak rješenja o ovrsi, dok je čl. 46 st. 5 OZ-a propisano da žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi ne odgađa provedbu ovrhe osim ako zakonom nije drugačije određeno, a ovrha se provodi i prije pravomoćnosti rješenja o ovrsi (čl. 40 st. 1 OZ-a). Imajući u vidu navedene odredbe ZZK-a o pretpostavkama za upis te odredbu čl. 70 ZZK-a o osnovnom cilju zabilježbe kao i navedene odredbe OZ-a koje se analogno mogu primijeniti na konkretnu pravnu situaciju, nedvojbeno se može prihvatiti stajalište da za upis privremene mjere zabilježbom zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina radi osiguranja novčane tražbine nije potrebno čekati pravomoćnost tog rješenja jer bi se čekanjem na pravomoćnost takvog rješenja izgubio svaki cilj zabilježbe takvog rješenja. Naglasak je na hitnosti postupanja kako bi predlagatelj osiguranja zaštitio svoju novčanu tražbinu, a protivniku osiguranja ne bi bilo onemogućeno daljnje raspolaganje i korištenje njegove nekretnine. Stoga analognom primjenom navedenih odredbi OZ-a, u konkretnom slučaju, upravo zbog cilja svake zabilježbe, nije nužno čekati na pravomoćnost rješenja kojim je određena privremena mjera i zabilježba, pa je provedbom predmetne zabilježbe zabranom otuđenja prije pravomoćnosti pravilno primijenjeno materijalno pravo.

Županijski sud u Rijeci ŽS Ri Gž 1761/2000

*

Zabilježbom ovrhe ovrhovoditelj stječe pravo tražbinu namiriti iz vrijednosti nekretnine i u slučaju da treća osoba kasnije stekne vlasništvo te nekretnine, a nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva utemeljen na raspoložbi ovršenika bez obzira kad je ta raspoložba poduzeta. VSRH Rev 1066/2007-2

*

ObrazloženjePrvostupanjski je sud riješio:”1. Prijedlog se odbija.2. Određuje se zabilježba odobrenog prijedloga u z.k. ul. 23248 k.o. Grad Zagreb.”Protiv tog rješenja žali se predlagatelj “iz svih zakonom propisanih razloga” uz prijedlog usvajanja žalbe.Žalba nije osnovana.Prvostupanjski je sud odbio prijedlog predlagatelja kojim je tražena zabilježba pogodbe koja sadržava, kako se navodi, sve bitne sastojke ugovora o kupoprodaji nekretnina u naravi stana roh-bau zadnja etaža objekta u zgradi C., koja je zgrada upisana na ime protustranke.Prvostupanjski je sud prijedlog utemeljeno odbio jer stan iz pogodbe nije upisan u zemljišno-knjižnom ulošku 23248 k.o. Grad Z., već je upisana “prizemna obiteljska kuća”, pa se zbog takvog zemljišnog knjižnog stanja prijedlogu za upis nije moglo udovoljiti.Uz to treba reći da se upis zabilježbe može odrediti samo onda kada je to predviđeno Zakonom o zemljišnim knjigama (“NN” br. 91/96 i 68/98 – dalje: ZZK) ili drugim zakonom (čl. 70 ZZK). Kako ZZK zabilježbu pogodbe nije predvidio, a niti je predviđena drugim zakonom to prijedlog za upis zabilježbe nije osnovan.Kako žalba nije osnovana odlučeno je kao u izreci na temelju odredbe čl. 380 toč. 2 Zakona o parničnom postupku (“NN” br. 53/91, 91/92 i 112/99) u vezi s odredbom čl. 91 st. 1 ZZK i čl. 128 st. 1 ZZK.Gž-1227/03-2

*

U zemljišne knjige se ne može se upisati zabilježba pogodbe, niti postojanja prava vlasništva.

ŽS Zg Gž 1227/2003-2

*

Za upis privremene mjere zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina radi osiguranja novčane tražbine nije potrebno čekati pravomoćnost rješenja kojim je određena navedena privremena mjera. ŽS Ri Gž 1761/2000

*

Sud nije ovlašten odrediti upis predložene zabilježbe dugovanja iz razloga što ista nije zabilježba koja bi bila predvinena odredbama Zakona o zemljišnim knjigama ili odredbama nekog drugog zakona.

Gž. 282/09-2 od 16.III.2009.