*

Upis suvlasništva na određenom fizičkom dijelu katastarske čestice nije dopušten jer se suvlasništvo upisuje u zemljišnu knjigu samo u idealnim dijelovima u odnosu na cijelu katastarsku česticu.

Županijski sud u Splitu Gžzk 817/2009 od 15.1.2010.

*

Jedna katastarska čestica ne može biti sastavni dio druge katastarske čestice.

Županijski sud u Varaždinu Gž 598/2007-2 od 28.2.2008.

*

Nekretnina koja je ucrtana na katastarskom planu, a nije formirana u pisanom dijelu katastarskog operata, te kao takva ne postoji u katastru zemljišta niti u zemljišnim knjigama, ne može biti objektom prava vlasništva. ŽS Vž Gž 399/2008-2

*

Prvostupanjski sud u obrazloženju pobijane presude navodi da danas čkbr. ___ čini sastavni dio nekretnine tuženika koja predstavlja poslužnu nekretninu čkbr. __/2. Dakle, jedna čestica ne može činiti sastavni dio druge čestice kako to sud prvog stupnja ističe u pobijanoj presudi, već naprotiv, da bi dio postojeće nekretnine dobio svojstvo pojedinačne nekretnine, odnosno zemljišne čestice na kojoj se može stjecati pravo vlasništva, potrebno je da osoba koja tvrdi da je vlasnik tog dijela nekretnine provede parcelaciju kao i da načini prijavni list koji će biti propisno ovjeren od strane nadležnog katastarskog ureda i nakon toga u skladu s prijavnim listom postavi zahtjev zemljišno knjižnom odjelu općinskog suda. Pravo vlasništva može se uknjižiti samo na određenoj zemljišno knjižnoj čestici a ne i na fizički određenom dijelu čkbr. ___, iz kojeg razloga su tužitelji bili dužni dokazati da je tuženik vlasnik sporne čestice, budući je isto pretpostavka da bi uopće mogli tužbenim zahtjevom tražiti da tuženik prizna predmnjevano pravo služnosti prolaza i provoza na poslužnom dobru na čkbr. ___ k.o. K. ŽS Vž Gž 598/2007-2