*

Nema mjesta zabilježbi spora u odnosu na sve upisane suvlasnike, već samo na one suvlasnike koji su kao tuženici označeni u tužbi kojom je pokrenut spor i u odnosu na koje je predložen upis zabilježbe spora.

Županijski sud u Splitu Gžzk 608/2010 od 17.6.2010.

*

Nema mjesta zabilježbi spora zatraženoj zbog podnošenja prijedloga za ponavljanje pravomoćno dovršenog postupka jer pojam spora uključuje postupak koji je u tijeku, a ne onaj koji je pravomoćno dovršen.

Županijski sud u Splitu Gžzk 633/2009 od 27.11.2009.

*

Nije u dobroj vjeri ni prilikom stavljanja prijedloga za uknjižbu prava vlasništva osoba kojoj je poznato da je u zemljišnim knjigma upisana zabilježba spora na nekretnini.

Županijski sud u Splitu Gž 6910/2008 od 21.10.2009.

*

Kada se tužbenim zahtjevom traži utvrđenje prava vlasništva nekretnine, a ne i upis tog prava, ostvarene su pretpostavke za upis zabilježbe spora.

Županijski sud u Splitu Gžzk 477/2009 od 18.1.2010.

*

U tijeku ovršnog postupka nije dopuštena zabilježba spora jer se zabilježbom ovrhe postiže ista svrha kao i zabilježbom spora.

Županijski sud u Varaždinu Gž 298/2009-2 od 26.3.2009.

*

Zabilježba upravnog postupka može se tražiti samo u slučaju kada se pred upravnim tijelom vodi postupak koji za rezultat ima upravni akt.

Županijski sud u Splitu Gžzk 469/2009 od 19.8.2009.

*

U izreci rješenja kojim se određuje zabilježba spora mora stajati oznaka poslovnog broja predmeta pod kojim se pred prvostupanjskim sudom vodi spor jer je upravo to smisao i svrha predmetne zabilježbe.

Županijski sud u Splitu Gžx 778/2009 od 16.11.2009.

*

Za određivanje zabilježbe spora potrebno je da tužba o sporu o knjižnom pravu u odnosu na koji se predlaže zabilježba podnesena sudu pri čemu nije pravno odlučno postoji li litispendencija ili ne.

Županijski sud u Šibeniku Gž 1030/2009 od 6.8.2009.

*

čl.81. st1.

Prema odredbi članka 81. stavak 1. ZZK, zabilježba spora je upis kojim se čini vidljivim da se glede knjižnog prava vodi pred sudom ili drugim nadležnim tijelom postupak čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava. Knjižna su prava ona prava za koja je ZZK ili drugim zakonom određeno da mogu biti predmet zemljišnoknjižnog upisa – pravo vlasništva i ostala stvarna prava na nekretninama, pravo nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, kao i koncesije, te ostala prava na nekretninama za koja je to posebnim zakonom dopušteno (članak 16. stavak 1. u svezi s člankom 30. stavak 1. ZZK). Iz pobijanog rješenja proizlazi da u sporu pred nadležnim trgovačkim sudom, predlagatelj tužbom traži utvrđenje ništavosti ugovora o kupoprodaji sporne nekretnine, sklopljenog između uknjiženog vlasnika – predloženika ad 1), kao prodavatelja i predloženika ad 2), kao kupca. Spor u kojem tužbeni zahtjev glasi samo na utvrđenje ništavosti ugovora o kupoprodaji nekretnine nije spor o knjižnom pravu, slijedom čega nije dopuštena zabilježba takvog spora u zemljišnoj knjizi.

Županijski sud u Šibeniku ŽS Ši Gž 167/2001

*

Parnica radi proglašenja nedopustivosti ovrhe na nekretnini kao predmetu ovrhe nije spor o nekom knjižnom pravu, niti od ishoda te parnice ovisi uknjižba, pripadanje, postojanje, opseg ili sadržaj tog knjižnog prava, pa stoga nije moguće u zemljišnoj knjizi, kod nekretnine koja je predmet ovrhe, ni odrediti zabilježbu spora iz navedene parnice.

Gž-414/10-2, od 4. VI. 2010.

*

Tijekom revizijskog postupka nije moguće odrediti upis zabilježbe spora, jer navedeni upis pretpostavlja postojanje postupka o nekom knjižnom pravu koji još nije pravomoćno okončan.

Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1142/10-2, od 10. IX. 2010.

*

Nije dopuštena zabilježba spora u kojem se traži utvrđenje ništavosti ugovora o kupoprodaji nekretnine.

ŽS Ši Gž 167/2001

*

Iako se pred sudom vodi spor, radi nedopuštenosti ovrhe na nekretninama, to nje spor glede knjižnog prava i ne postoje zakonske pretpostavke za zabilježbu takovog spora.

Gž-150/07-2, od 1. veljače 2007.

*

Ukoliko je u tijeku ovršni postupak, tada nije dopuštena zabilježba spora iz razloga što se zabilježbom ovrhe postiže ista svrha kao i zabilježbom spora.

Gž. 298/09-2 od 26. III.2009.