čl.38.st2.

Vraćanjem vlasništva koje mu je dano radi osiguranja njegove tražbine tužitelj nije poduzeo sve da bi mogao spriječiti nastupanje štete odnosno da se ista šteta umanji. Kod odgovornosti za štetu prema odredbi čl. 98. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama, kao i kad svake druge odgovornosti za štetu po objektivnom principu, oštećenoj osobi ne pripada pravo na naknadu u dijelu u kojem je sama doprinjela da šteta nastane ili da bude veća (čl. 192. st. 1. ZOO).

Vrhovni sud Republike Hrvatske, Broj: Rev 1306/06-2