Prava banke u slučaju neplaćanja

Članak 1019.

(1) Ako korisnik ne plati banci makar samo jedan obrok naknade po dospjelosti, banka može raskinuti ugovor nakon proteka mjesec dana nakon što korisnika preporučenim pismom opomene na naplatu.

(2) Pošto raskine ugovor, banka može pozvati korisnika da isprazni sef i da joj preda ključ, pa ako korisnik to ne učini, banka može zahtijevati da se sef otvori putem suda, utvrdi njegov sadržaj i nađene stvari stave u sudski polog ili povjere banci na čuvanje.

(3) Banka ima pravo prvenstva naplate dužne naknade nastale iz ugovora o sefu iz novčanog iznosa koji je pronađen u sefu, a i iz cijene dobivene prodajom drugih vrijednosti nađenih u sefu.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

Članak 1019. stavak 2.

U odnosu na jamca platca ne primjenjuje se zastarni rok od dvije godine od dospjelosti obveze glavnog dužnika. Njegova obveza zastarijeva zastarom obveze glavnog dužnika.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pž 6898/04 od 20.11.2007.