*

Članak 145. stavak 4.

Kad se promjenom oblika i/ili cijepanjem nekretnina dira u knjižna prava, takva promjena se može provesti jedino uz suglasnost svih upisanih nositelja prava na tom zemljištu, odnosno uz suglasnost svih suvlasnika.

Županijski sud u Splitu Gžzk 355/2010 od 30.8.2008.

*

Prema odredbama st. 4. čl. 10. Zakona o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96) promjena katastarskog broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta provodi se u zemljišnim knjigama na temelju rješenja koje zemljišnoknjižni sud donosi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru zemljišta. Ured za katastarsko-geodetske poslove B.B. županije dostavio je zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u B. dana 1. 7. 1998. godine prijavni list i kopiju katastarskog plana za katastarske čestice broj 630/2, 624/2, 623/6, 597/3, 625/2B i 5626/1B k.o. V.T. o izvršenim promjenama na tim katastarskim česticama, a koje se sastoje od promjene katastarskog broja, površine i izgrađenosti zemljišta. Nije od utjecaja na pobijano rješenje što na tom zemljištu protustranka upisana kao nosilac prava korištenja i što su te promjene izvršene bez njegove suglasnosti koja nije niti tražena od protustranke. Ovo zbog toga što izvršene promjene ne utječu na knjižna prava, a prema odredbama st. 4. čl. 145. Zakona o zemljišnim knjigama samo ako bi promjena utjecala na knjižna prava, onda se promjena može izvršiti na temelju isprave prikladne za uknjižbu promjene s kojom se slaže nositelj prava na tom zemljištu, a to ovdje nije slučaj.

Županijski sud u Bjelovaru ŽS Bj Gž 1712/1998