V. SKRBNIK

Imenovanje skrbnika

Članak 247.

(1) Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to za dobrobit štićenika.

(2) Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelja ili roditelje koji pristanu i sposobni su skrbiti se o svojem punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, centar za socijalnu skrb će takvom roditelju, odnosno roditeljima u pravilu dati prednost pred ostalim osobama prigodom odluke o izboru skrbnika.

(3) Centar za socijalnu skrb može štićeniku imenovati i više skrbnika i pritom odlučiti moraju li odluke donositi zajednički ili svaki napose za posebno određene radnje ili postupke.

(4) Centar za socijalnu skrb može u rješenju o imenovanju skrbnika imenovati zamjenika skrbniku koji mora ispunjavati uvjete za skrbnika. Ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoju dužnost ili ako nastanu okolnosti koje zaprječuju skrbnika da obavlja svoju dužnost, odnosno ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoje razlozi za razrješenje skrbnika propisani odredbama ovoga Zakona, centar za socijalnu skrb ispitat će ispunjava li zamjenik skrbnika i dalje uvjete potrebne za imenovanje skrbnika te donijeti rješenje o njegovu imenovanju skrbnikom. Do donošenja rješenja o imenovanju skrbnika, zamjenik skrbnika može donositi samo hitne odluke.

(5) Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti prije lišenja poslovne sposobnosti sastavila javnobilježničku ispravu kojom imenuje osobu ili više osoba skrbnika, kao i njihove zamjenike, centar će tu osobu imenovati skrbnikom ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane ovim Zakonom.

(6) Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb će skrbnikom imenovati osobu zaposlenu u tom centru iz redova stručnih radnika. Skrbnikom ne može biti imenovan ravnatelj centra za socijalnu skrb niti službenik koji obavlja pravne poslove skrbništva u tom centru.

(7) Za imenovanje skrbnika iz stavka 6. ovoga članka nije potreban pristanak skrbnika.

(8) Ista osoba može biti skrbnik većem broju štićenika ako to nije u suprotnosti s dobrobiti štićenika.

(9) Centar za socijalnu skrb upoznat će štićenika s osobom koju namjerava imenovati skrbnikom i od njega o toj osobi zatražiti mišljenje.

(10) Centar za socijalnu skrb može zatražiti mišljenje od posebnog skrbnika, srodnika ili drugih bliskih osoba o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

U postupku za utvrnivanje doprinosa odnosno sudjelovanja u plaćanju cijene smještaja mlljt. djeteta kojem je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji kao stalni smještaj, mljt. dijete kao aktivno legitimiranu osobu zastupa Centar za socijalnu skrb. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 901/07-2 od 09.X.2007.

*

Podaci o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života, objavljeni u NN 106/03, nisu obvezatnog karaktera, već isti samo određuju okvir prosječnih potreba za djecu predškolskog i školskog uzrasta, što znači da se potrebe mlljt. djece, obzirom na konkretne pojedinačne mogućnosti roditelja, mogu utvrditi u višem ili nižem iznosu nego što su prosječne potrebe djece toga uzrasta. ŽS Vž Gž 33/2006-2

*

U postupku povodom tužbe mlljt. djeteta radi sudjelovanja roditelja u plaćanju cijene smještaja mlljt. djeteta kojem je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji kao stalni smještaj, sud je dužan utvrditi visinu troška smještaja mlljt. djeteta u ustanovi te mogućnosti roditelja i potrebe mlljt. djeteta. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 901/07-2 od 09.X.2007.

*

Ako je odlukom suda naloženo plaćanje mjesečne obveze uzdržavanja za zajedničko mldb. dijete “na ruke” tuženiku, kao ocu i skrbniku koji je dužan izvršavati obiteljsku skrb i brinuti o uzdržavanju zajedničkog mldb. djeteta, tužiteljica svoju obvezu može izvršavati i na drugi način u skladu sa suvremenim mogućnostima plaćanja novčanih obveza i to putem pošte, tekućih računa ili na štedni račun, s time da je to dužna činiti na način da sa tim novčanim iznosom raspolaže tuženik za uzdržavanje mldb. djeteta. ŽS Vž Gž 1508/2005-2