Troškovi postupka

Članak 366.

(1) U statusnim stvarima, stvarima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te u stvarima uzdržavanja djeteta sud će o troškovima postupka odlučiti slobodno, vodeći računa o okolnostima slučaja i o ishodu postupka.

(2) Sud može odrediti da troškove posebnog skrbnika djeteta snose roditelji, sukladno odredbi članka 327. ovoga Zakona.

(3) Troškove izvođenja dokaza koje predlaže dijete predujmljuju roditelji u dijelovima koje odredi sud po slobodnoj ocjeni.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

O troškovima postupka primjenom odredbe čl.272. Obiteljskog zakona sud odlučuje u statusnim stvarima, a to su oni u kojima se odlučuje o obiteljskom i drugom osobnom stanju neke fizičke osobe, ali ne i oni u kojima se odlučuje o uzdržavanju, pa stoga kada u istom postupku odlučuje i o nekoj statusnoj stvari (s kojim će roditeljem živjeti maloljetno dijete) i o pitanju uzdržavanja (istog maloljetnog djeteta), tada pri donošenju odluke o troškovima postupka sud neće voditi računa samo o ishodu postupka glede statusne stvari, već mora uzeti u obzir i uspjeh stranaka glede postavljenog zahtjeva za uzdržavanje. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-666/09-2 od 14. V. 2009. godine.

*

Kada se u parnici odlučuje samo o uzdržavanju bračnog druga, ne radi se o statusnom sporu i sud o troškovima postupka ne odlučuje slobodno, vodeći računa o okolnostima slučaja i o ishodu postupka. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2180/06-2, od 11. siječnja 2007.godine