Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja

Članak 313.

(1) Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja utvrđuju se prema prihodima i imovinskom stanju roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje traži.

(2) Roditelj koji ima obvezu plaćati uzdržavanje za dijete dužan je prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja, a ako to sud, s obzirom na okolnosti slučaja zahtijeva, dužan je dati prokazni popis imovine uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnoga zakona.

(3) Ako procijeni da je to potrebno, sud može od Ministarstva financija − Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Financijske agencije i drugih fizičkih i pravnih osoba zatražiti podatke kojima raspolažu uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona.

(4) Kad sud utvrđuje mogućnosti roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje, dužan je osim prihoda i imovinskih prilika iz stavka 2. ovoga članka uzeti u obzir i sve druge mogućnosti stjecanja zarade u skladu s dobi, obrazovanjem i radnom sposobnosti roditelja.

(5) Novčane obveze roditelja obveznika uzdržavanja uzimaju se u obzir samo u iznimnim slučajevima ako traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

Tužba radi promjene odluke o uzdržavanju treba sadržavati odrenen zahtjev za povišenje doprinosa uzdržavanja, točno naznačenu raniju odluku o uzdržavanju i dosunenom iznosu uzdržavanja, te iznos koji tužbenim zahtjevom traži, s time da tužbeni zahtjev treba biti postavljen kao kondemnatorni tužbeni zahtjev sa odrenenim glavničnim mjesečnim iznosima i sporednim potraživanjima, kako bi takav zahtjev, za slučaj njegovog usvajanja, bio ovršiv. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 912/06-2 od 04.V.2006.

*

Zahtjev za povišenje doprinosa u uzdržavanju radi promijenjenih okolnosti u odnosu na vrijeme kada je donijeta ranija odluka o uzdržavanju, ne predstavlja zahtjev za naknadu za uskraćeno uzdržavanje unatrag od nastanka toga prava pa do podnošenja tužbe, odnosno ne predstavlja verzijski zahtjev. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 777/09-2 od 09.IX.2009.

*

Uzdržavanje mlljt. djeteta je osobna obveza roditelja koju mora roditelj ispunjavati upravo za mlljt. dijete te je bez pravnog učinka bilo kakav sporazum bivših bračnih drugova – roditelja mlljt. djeteta (usmeni ili pismeni) kojim bi oni uređivali međusobne imovinske odnose na račun uzdržavanja mlljt. djeteta. ŽS Vž Gž 971/2003-2

*

Povećanje plaće obveznika uzdržavanja samo po sebi, bez promjene i drugih okolnosti na kojima se temelji ranija odluka o uzdržavanju, a osobito kada nema povećanja mjesečnih novčanih potreba uzdržavane osobe, ne čini okolnost koja bi opravdavala donošenje odluke o povećanju iznosa uzdržavanja Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1460/10-2, od 11. XI. 2010.

*

Kad se spor vodi o zahtjevu za isplatu troškova uzdržavanja djeteta koje je tužiteljica kao majka snosila umjesto tuženika kao oca djeteta, za dopuštenost revizije mjerodavna je vrijednost predmeta spora pobijanog dijela pravomoćne presude. VSRH Rev 635/2003-2

*

Sud ne može presudom, kojom određuje uzdržavanje maloljetnog djeteta obvezati roditelja, da isplaćuje maloljetnom djetetu novčani iznos koji prima na ime dječjeg doplatka za to dijete, već može nadležno tijelo socijalne skrbi odrediti isplatu doplatka drugom roditelju ili drugoj osobi. ŽS Bj Gž 688/2004-2

*

U postupku za utvrđivanje doprinosa odnosno sudjelovanja u plaćanju cijene smještaja mlljt. djeteta kojem je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji kao stalni smještaj, mljt. dijete kao aktivno legitimiranu osobu zastupa Centar za socijalnu skrb. ŽS Vž Gž 901/2007-2

*

“Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da doprinosi za uzdržavanje tužiteljice kunsku protuvrijednost iznosa od 1.000 CHF mjesečno prema srednjem tečaju NBH na dan isplate počevši od 1. lipnja 1999. pa nadalje, s tim da dospjele obroke plati odjednom u roku 15 dana, a dospjevajuće do 5-og u mjesecu na ruke majke i zakonske zastupnice V. G. sa zateznom kamatom po propisanoj stopi na dospjele, a neplaćene mjesečne obroke od dospijeća svakog obroka do isplate i da joj naknadi parnični trošak u iznosu od 821,00 kn. Odlučujući o žalbi tuženika sud drugog stupnja je djelomično odbio tu žalbu kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu u dijelu izreke kojim je naloženo tuženiku da za uzdržavanje mlt. tužiteljice doprinosi kunsku protuvrijednost od 800 CHF mjesečno prema srednjem tečaju NBH na dan isplate počev od 1. lipnja 1999. pa nadalje, sa pripadajućom zateznom kamatom. U ostalom dijelu preinačena je presuda suda prvog stupnja u dijelu izreke kojim je tuženiku naloženo da doprinosi i daljnji iznos od 200 CHF pa je u tom dijelu tužbeni zahtjev tužiteljice odbijen, kao i za iznos od 164,80 kn na ime parničnog troška. Protiv ove pravomoćne drugostupanjske presude tuženik je izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se obje nižestupanjske presude ukinu i predmet vrati na ponovni postupak. Revizija nije dopuštena. Prema odredbi čl. 362. st. 1. Obiteljskog zakona (“Narodne novine”, broj 116/03., 17/04. i 136/04. – dalje: OBZ), ako je prije dana početka primjene ovog Zakona donesena prvostupanjska oduka suda, Centra za socijalnu skrb i drugog tijela tijekom daljnjeg postupka primjenjuje se Obiteljski zakon (“Narodne novine”, broj 162/98. – dalje: OBZ/98). Presuda suda prvog stupnja donesena je 5. veljače 2002., dakle prije početka primjene OBZ-a, pa je u ovom sporu trebalo primijeniti odredbe OBZ/98. Prema odredbi čl. 308. OBZ/98. u postupku o uzdržavanju maloljetnog djeteta (kao što je tužiteljica) ili punoljetnog djeteta koji nije sposobno za rad primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe čl. 299., 300. i 302. toga Zakona, a prema odredbi čl. 302. OBZ/98 protiv drugostupanjske odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi revizija nije dopuštena. Prema tome, revizija tuženika u ovom predmetu nije dopuštena pa ju je, na temelju odredbe čl. 392. Zakona o parničnom postupku, trebalo odbaciti kao nedopuštenu.” VSRH Rev 647/2007-2

*

Roditelj čija obveza uzdržavanja je određena u minimalnom iznosu koji mora plaćati onaj roditelj sa kojim ne živi dijete, ne može s uspjehom tražiti smanjenje te obveze ako nakon njenog određivanja nije došlo, ili do bitne promjene u njegovoj radnoj sposobnosti koja utječe na mogućnost privređivanja, ili do nastanka nove obveze uzdržavanja (drugo dijete), ili do bitnih promjena u prihodima uzdržavanog djeteta. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-540/13-2, od 7. III. 2013.

*

Povećanje plaće obveznika uzdržavanja samo po sebi, bez promjene i drugih okolnosti na kojima se temelji ranija odluka o uzdržavanju, a osobito kada nema povećanja mjesečnih novčanih potreba uzdržavane osobe, ne čini okolnost koja bi opravdavala donošenje odluke o povećanju iznosa uzdržavanja Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1460/10-2, od 11. XI. 2010.

*

Ako kod roditelja obveznika plaćanja za uzdržavanje djeteta, nakon utvrđenja te obveze nastupe promjene glede njegove radne sposobnosti – pa je on, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja (padavica praćena povremenim epileptičnim napadima) uz postojeću mentalnu retardaciju blažeg stupnja sa sniženim intelektualnim potencijalom, u stanju obavljati samo lakše poslove (održavanje kuće, vrta, kuhanje, pranje, peglanje i sl.) za svoje potrebe uz vlastiti ritam rada (s čestim odmorima) te uz pomoć, podršku i nadzor ukućana – stekli su se uvjeti za ukidanje njegove obveze uzdržavanja jer se on ne može smatrati radno sposobnim što pretpostavlja sposobnost osobnog i samostalnog obavljanja rada za drugoga sa ciljem i svrhom ostvarivanja zarade. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2410/13-2, od 12. IX. 2013.

*

Nema osnove usvajanju zahtjeva tužitelja za prestanak uzdržavanja tužene, ukoliko tužena ima status redovitog studenta, time da je njezino zdravstveno stanje utjecalo na smanjenu sposobnosti ispunjenja obveza prema fakultetu, budući se činjenica redovitog školovanja tumači u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te podzakonskim propisom odnosno Pravilnikom o dodiplomskom studiju odgovarajućeg fakulteta. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 178/09-2 od 12.V.2009.

*

“Tužena smatra pobijanu odluku nezakonitom zbog toga što prvostupanjski sud izrekom presude nije obvezao tuženika na plaćanje, pored iznosa od 500,00 kuna, i dodatnog iznosa od 300,00 kuna, što predstavlja dječji doplatak koji je tužitelj ostvario za malodobnog J., te koji iznos od zadržava za sebe, odnosno ne daje ga za uzdržavanje malodobnog. J. Potpuno pravilno žaliteljica u žalbi ističe da je ona još tijekom postupka pred prvostupanjskim sudom ustvrdila da tužitelj iznos dječjeg doplataka zadržava, odnosno da ga ne daje za uzdržavanje mldb. J., te da tu njenu tvrdnju tužitelj nije osporio. Međutim, neosnovano se u žalbi ističe da je prvostupanjski sud, pri takvom stanju stvari vezano za dječji doplatak, trebao izrekom presude, kojom odlučuje o uzdržavanju djece, obvezati tužitelja i na isplatu iznosa koji prima na ime dječjeg doplatka. Prema odredbama Zakona o doplatku za djecu (NN 94/01), i to prema čl. 1., doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena ovim zakonom radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Dakle ova odreda određuje namjenu dječjeg doplatka, odnosno propisuje da isti služi isključivo za podmirenje životnih potreba djece. Stoga je prvostupanjski sud potpuno pravilno postupio kada je, prilikom određivanja koliko će koji roditelj doprinositi za uzdržavanje malodobnog J. iznos ukupnih potreba mldb. J. umanjio za onaj iznos koji je pokriven ostvarenim dječjim doplatkom. Odredba čl. 30. istog Zakona propisuje da ako se utvrdi da korisnik doplatka za djecu ne koristi isti za uzdržavanje i odgoj djece, dakle za namjenu koja je propisana čl. 1., nadležno tijelo socijalne skrbi će odrediti isplatu doplatka drugoj osobi i o tome izvijestiti Zavod.” ŽS Bj Gž 688/2004-2

*

U postupku o uzdržavanju maloljetnog djeteta revizija nije dopuštena. VSRH Rev 647/2007-2

*

Nije dopuštena revizija protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je odlučeno o ponavljanju postupka u vezi s dijelom pravomoćne presude koji se odnosi na određivanje s kojim će roditeljem dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju maloljetnog djeteta. VSRH Rev 631/2002

*

Protiv odluke o načinu održavanja susreta i druženja roditelja s djetetom revizija nije dopuštena. VSRH Rev 982/2002