Izjednačivanje svakodnevne skrbi o maloljetnom djetetu i novčanog uzdržavanja

Članak 310.

(1) Roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

(2) Svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednim zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako roditelji na temelju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi provode podjednako vremena s djetetom i u vezi s tim se podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

Podaci o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života, objavljeni u Narodnim novinama br. 106/03, nisu obvezatnog karaktera, već isti samo odrenuju okvir prosječnih potreba za djecu predškolskog i školskog uzrasta, što znači da se potrebe mlljt. djece, obzirom na konkretne pojedinačne mogućnosti roditelja, mogu utvrditi u višem ili nižem iznosu nego što su prosječne potrebe djece toga uzrasta. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 33/06-2 od 09.II.2006.

*

Odlučujući o visini doprinosa tuženika za uzdržavanje mlljt. tužitelja sud je dužan posebno cijeniti izmenu ostalog i visinu mjesečnih ustega mirovine tuženika, imajući u vidu da se ista temelji na ugovoru o zajmu te da je tuženik dobrovoljno opteretio svoju imovinu takvom ustegom, time da je dužan dati prednost obvezi uzdržavanja pred svim drugim ustegama kao i drugim obvezama tuženika kao oca i obveznika uzdržavanja mlljt. tuženika. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 489/09-2 od 17. VII.2009.

*

Kad tuženik (otac mlljt. djeteta) nije kontinuirano u radnom odnosu, to predstavlja opravdan razlog da sud odredi uzdržavanje u određenom novčanom iznosu a ne u postotku od plaće, odnosno od naknade plaće. ŽS Vž Gž 129/2005-2

*

Ukoliko tuženik osim obveze uzdržavanja mlljt. Tužitelja ima još jedno mlljt. dijete na uzdržavanju, tada je sud prilikom odlučivanja o visini uzdržavanja za mlljt. tužitelja, dužan primijeniti odredbu čl. 232. st. 5. Obiteljskog zakona bez obzira na visinu minimalnog novčanog iznosa prema navedenim Podacima koji su odreneni za dobne skupine kojima pripada mlljt. tužitelj. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1417/08-2 od 11.XI.2008.

*

Obveznik plaćanja uzdržavanja za maloljetno dijete je onaj roditelj koji ne živi sa djetetom, pa je stoga potrebno, u sudskom postupku određivanja dužnog iznosa uzdržavanja, utvrditi imovinsko stanje i mogućnosti samo tog roditelja, a nije potrebno to utvrđivati za roditelja sa kojim dijete živi. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-752/10-2, od 10. VI. 2010.

*

Podaci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta – „Narodne novine”, br. 36/08) Odredbom čl. 232. st. 4. Obiteljskog zakona kao i Podacima o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta odrenen je minimalni novčani iznos potreban za mjesečno uzdržavanje djeteta koji je dužan platiti roditelj koji ne živi sa djetetom. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 419/09-2 od 18.VI.2009.

*

“Neosnovano žalba osporava primjenu odredbe čl. 241. Obiteljskog zakona (dalje: OBZ), određivanjem doprinosa uzdržavanja žalitelja u presuđenom novčanom iznosu ističući da za to nije bilo uvjeta, već je to moralo biti u postotku od plaće, jer da nije točno da je žalitelj, kako to u obrazloženju iznosi prvostupanjski sud u razdoblju od 7. 9. 2004. g. bio zaposlen na određeno vrijeme od 3 mjeseca kod različitih poslodavaca, nego je bio zaposlen kod jednog poslodavca, a kod kojeg je zaposlen i danas. Prema odredbi čl. 241. OBZ-a na prijedlog osobe koja zahtijeva uzdržavanje, sud će kad ocijeni da za to postoje opravdani razlozi odrediti uzdržavanje u određenom novčanom iznosu, a ne u postotku od plaće, odnosno od naknade plaće i mirovine. U konkretnom slučaju kada se vidi da u predmetnom razdoblju žalitelj ima različiti radni status, pa da je bio jedno vrijeme i nezaposlen, a potom zaposlen, i ovaj sud smatra da takav razlog, predstavlja opravdan razlog za određivanje uzdržavanja upravo u nominalnom iznosu. To tim više što i sam žalitelj i to u žalbi ističe da više nema zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, već ukazuje na to da je određivanje uzdržavanja u novčanom iznosu, imalo opravdani razlog. Naime, po ocjeni ovog suda kada dolazi do promjena u radnopravnom statusu obveznika uzdržavanja, a kakav je i konkretan slučaj, tada ima opravdanja da se uzdržavanje određuje u određenom novčanom iznosu, a ne u postotku od trenutne plaće” ŽS Vž Gž 129/2005-2

*

U postupku određivanja uzdržavanja maloljetnog djeteta, za ostvareni iznos dječjeg doplatka ne umanjuju se ni utvrđene potrebe djeteta, ni utvrđeni iznos obveznika plaćanja uzdržavanja, jer se radi o osobnom i imovinskom pravu osobe (roditelja) sa kojom dijete živi i kojoj je ono povjereno na čuvanje i odgoj. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-752/10-2, od 10. VI. 2010.

*

Ako je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj u 2003. godini iznosila 4.056,00 kn mjesečno, a plaća roditelja s kojim dijete ne živi je iznosila mjesečno 5.667,75 kn u istom vremenskom razdoblju, ne može se govoriti o povećanim mogućnostima tog roditelja, koje bi opravdavale, da se potrebe djeteta utvrde u povećanom iznosu. ŽS Bj Gž 318/2004-2

*

Obveznik plaćanja uzdržavanja za maloljetno dijete je onaj roditelj koji ne živi sa djetetom, pa je stoga potrebno, u sudskom postupku određivanja dužnog iznosa uzdržavanja, utvrditi imovinsko stanje i mogućnosti samo tog roditelja, a nije potrebno to utvrđivati za roditelja sa kojim dijete živi. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-752/10-2, od 10. VI. 2010.

*

Prilikom odlučivanja o uzdržavanju mlljt. djeteta, sud je dužan primijeniti sve kriterije propisane Obiteljskim zakonom, time da nije vezan zahtjevima stranaka, budući o uzdržavanju u statusnom sporu odlučuje i po službenoj dužnosti temeljem odredbe čl. 300. st. 1. Obiteljskog zakona. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 419/09-2 od 18.VI.2009.