*

Članak 109. stavak 6.

Ako zemljišnoknjižnom prijedlogu nisu priloženi svi prilozi nužni za donošenje odluke o osnovanosti prijedloga, riječ je o nepotpunom prijedlogu, u kojem sud nije ovlašten ispitivati materijalnopravne pretpostavke osnovanosti, već je dužan taj prijedlog odbaciti.

Županijski sud u Splitu Gž 5297/2006 od 12.2.2007.

čl.109.

Prema odredbama čl. 108. st. 2. i čl. 109. st. 2. ZZK, kad je zemljišno-knjižni upis odredio drugi sud, a ne zemljišno-knjižni sud, onda se zemljišno-knjižni sud kod odlučivanja o upisu ograničava na ispitivanje da li je upis odredio za to nadležni sud te da li je upis provediv s obzirom na stanje zemljišne knjige, pa ukoliko utvrdi da zemljišno-knjižni upis valja dopustiti u rješenju kojim upis određuje navode se svi bitni podaci koje propisuje odredba čl. 109. st. 2. ZZK, između ostalog i pravo koje treba upisati s njegovim bitnim sadržajem. Iz takvog sadržaja citiranih odredbi ZZK proizlazi da rješenje zemljišno-knjižnog suda o dozvoli upisa mora u svemu biti podudarno s podacima iz isprava koje daju temelj za upis, pa tako i u odnosu na pravo koje treba upisati i njegov bitan sadržaj. U ovom slučaju zemljišno-knjižni sud nije tako postupio jer je pobijanim rješenjem dozvolio zabilježbu privremene mjere otuđenja i opterećenja predmetnih nekretnina radi namirenja novčane tražbine predlagatelja prema protustrankama u iznosu od 200.000 DEM, iako je u rješenju ovršnog suda o određivanju te privremene mjere, a koje rješenje u konkretnom slučaju predstavlja zemljišno-knjižnu ispravu, određeno da se ta mjera izdaje radi osiguranja tražbine predlagatelja prema protustrankama od cca 200.000 DEM (u kn), dakle u protuvrijednosti domaće valute. Valjalo je stoga uvaženjem žalbe protustranke pobijano rješenje preinačiti te dozvoliti upis zabilježbe sukladno sadržaju rješenja o određivanju privremene mjere, a ujedno naložiti zemljišno-knjižnom sudu brisanje dozvoljene zabilježbe prema pobijanom rješenju od 26. ožujka 1998.g.

Županijski sud u Rijeci ŽS Ri Gž 574/1998

*

Čl.109. st.7.

Za upis željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske potrebna je isprava iz koje proizlazi da se nekretnine – zemljišne čestice, na kojima je predložen navedeni upis, nalaze unutar granica infrastrukturnog pojasa u smislu odredbi čl.9. i čl.10. Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (Narodne novine br.127/05 i 16/08), pa ako predlagatelj tu ispravu nije priložio prijedlogu za upis potrebno ga je pozvati da to naknadno učini.

Gž-95/10-2, od 27. XII. 2010.

*

Sud nije ovlašten odbaciti prijedlog predlagatelja kao bnepotpun, uopćeno se pozivajući na odredbe Zakona o prostornom urenenju i gradnji, iz razloga što navedene odredbe normiraju različite pravne situacije i pravne institute vezane uz upis granevine u katastar i posredno u zemljišnu knjigu, zbog čega je nejasno koje točno odrenene isprave je predlagatelj bio dužan priložiti uz prijedlog za uknjižbu.

Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1374/08-2 od 13.IV.2009.