*

Plomba nije zemljišnoknjižni upis u smislu odredbe čl. 30. Zakona o zemljišnim knjigama.

Županijski sud u Splitu Gžzk 320/2010 od 10.1.2011.

*

Zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine upisuje se u zemljišne knjige zabilježbom, a ne predbilježbom.

 

U konkretnom slučaju sud prvog stupnja je utvrdio sljedeće činjenice i zauzeo je sljedeća materijalnopravna utvrđenja: da je dana 08. veljače 2006. u z.k. odjel suda prvog stupnja zaprimljena presuda i rješenje pod brojem P. ___/05-9 od 22. rujna 2005., da je u momentu zaprimanja navedene presude Z. banka bila upisana kao prethodni vlasnik, a protustranke kao potonji vlasnici predmetne nekretnine, uz zabilježbu da je prijenos prava vlasništva izvršen u svrhu osiguranja tražbine u iznosu od 70.000,00 EUR-a, da je gore navedenim rješenjem parničnog suda naložena predbilježba zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine, a nakon eventualnog brisanja prethodnog vlasništva, da je ZZK-om predviđeno da se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine provodi zabilježbom, a da se predbilježbom upisuju sva knjižna prava koja se upisuju i uknjižbom, budući je predmet predbilježbe isti kao i predmet uknjižbe (čl. 31 ZZK), radi čega je valjalo odbiti upis predbilježbe zabrane otuđenja i opterećenja, određen odlukom drugog suda u parničnom predmetu. U konkretnom slučaju parnični sud je u predmetu br. P. ___/05 rješenjem odredio upis predbilježbe zabrane otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine. U smislu čl. 31 st. 1 ZZK u zemljišnu knjigu se upisuju samo pravo vlasništva i ostala stvarna prava na nekretninama, zatim pravo nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, kao i koncesije, te ostala prava na nekretninama za koja je to posebnim zakonom dopušteno. Kod toga su prema čl. 30 ZZK date definicije pojedinih od knjižnih upisa, pa je tako kod predbilježbe (st. 3) određeno da je to upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnog opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana. S druge pak strane prema st. 4 istog članka zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama, a zabilježbom se mogu osnivati i određeni pravni učinci kada je to predviđeno zakonom. Iz rješenja koje je donio parnični sud, vidljivo je da je u konkretnom slučaju određena predbilježba zabrane otuđenja i opterećenja, pa obzirom na tu činjenicu sud prvog stupnja je pravilno odbio upis predbilježbe zabrane otuđenja i opterećenja, budući se zabrana otuđenja i opterećenja upisuje u zemljišnu knjigu zabilježbom, koja pak kao takva nije određena od strane parničnog suda. Prema tome niti parnični sud nije mogao odrediti predbilježbu zabrane otuđenja i opterećenja, jer se tim upisom ne bi stjecala, prenosila, ograničavala ili prestala bilo koja knjižna prava.”

ŽS Vž Gž 138/2007-2